PostHeaderIcon Osmanlıda Ekonomik Gelişme Video Flash Anlatımı

Osmanlıda Ekonomik Gelişme Video Flash Anlatımı

Osmanlıda Ekonomik Gelişme Video Flash Anlatımı Ders Notu

1. EKONOMİK GELİŞMELER

Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı tdi Tarım üretiminde tımar sistemi uygu­lanmaktaydı Tımar sistemi sayesinde topraklar boş kalmıyor ve üretimin devamlılığı sağlanıyordu. Her bölge öncelikle kendi ihtiyacını karşılıyodu. Fakat istanbul gibi büyük şehirlere diğer bölgelerden ürünler getiriliyordu. Devlet, üretimin sürekliliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor ve üretilen mal, ihtiyacı karşılamazsa satın alma yoluna gidiyordu. XV. ve XVI. yüzyıllarda sınırların genişlemesiyle tarımsal üretimin yanında ticari faaliyetler önem kazanmaya başladı. Yeni yapılacak fetihlerde ticaret yolları belirleyici bir unsur oldu. özellikle İpek ve Baharat Yolu'nun denetimini ele geçirmek için birçok fetih yapıldı. Osmanlı Devleti, ticareti geliştirmek ve korumak için çeşitli önlemler almış ve birtakım teşkilatlar oluşturmuştur.

Bunlar:

■  Menzil Teşkilatı: Osmanlı topraklarından geçen yol ağının her biriminde, taşımacılığın en hızlı şekilde yapılmasını sağlıyorlardı.

■  Derbentçiler: Bu görevliler, ana yollar üzerindeki geçitlerin denetimini yapıyor ve güvenliğini sağlıyorlardı

■  Mekkârî Taifesi: Ticaret yolları üzerinde taşımacılığı meslek edinmişlerdi.

Bunların yanında ticaret yollarının güvenliği tam olarak sağlanmıştır Eğer güvenlik eksikliği nedeniyle zarara uğrayan tüccarlar olursa kayıpları devlet tarafından karşılanırdı. Yeni ticaret yolları yapılarak bu yollar üzerine belirli aralıklarla han ve kervansaraylar inşa edilmiş böylece ticaret ile uğraşanların ihtiyaçlarını gidermeleri sağ­lanmıştır

XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı tüccarları, Osmanlı Devleti sınırları dışında da ticaret yapmaya başlamışlardı İpek ve Baharat Yollarıyla Osmanlı Devleti'ne gelen mallar Osmanlı tüccarları tarafından Avrupa'ya götürülüyordu. Yine bu yüzyıllarda Osmanlı Devleti ticaretten sağladığı tfergi gelirlerini artırmak için bazı Avrupa ülkelerine Osmanlı topraklarında ticaret yapabilme ve serbest dolaşım hakkı vermiştir.

Osmanlı Devleti'nin ticaretten elde ettiği gelirlerden başka şeri ve örfi vergiler, gümrük, maden, tuzla ve ormanlardan alınan vergiler, bağlı devletlerin ödediği yıllık vergiler olmak üzere çeşitli gelirleri vardı. XV. ve XVI. yüzyıllarda savaşlardan elde edilen gelirle Osmanlı hazinesi dolu durumdaydı özellikle Mısır'ın alınmasıyla hazine en parlak günlerini yaşamıştı. Kanuni zamanında ise hazinenin geliri ile gideri arasında fazla fark bulunmamakla birlikte sık sık yapılan seferler dolayısıyla bütçe giderleri bir miktar fazlalık göstermiştir.

2. TOPLUM YAPISI

OSMANLI TOPLUMU
Osmanlı Devleti'nde toplum iki ana grup altında ele alınabilir. Bunlardan birincisi askerî adı altında toplanan ve görevleri icabı vergiden muaf olan kısımdır İkincisi ise reaya denen şehirliler, köylüler ve göçebe aşiretlerin meydana getirdiği vergi mükellefi olan gruptu. Osmanlı Devleti'ndeki bu ayrım, tabi oldukları görevleri dolayısıyla olup bütün kanun ve nizamlar, askerî ve reayanın hukuki yapısına paralel bir biçimde ele alınmıştır Osmanlı toplumu Avrupa'dan farklı olarak sınıflar arasında aşılmaz duvarlarla birbirinden ayrılmamıştır Padişah beratıyla askerî zümreden bir kişi reayaya geçebilirken reayadan bir kimse de askerî sınıfa geçebilirdi, öyle ki toplumun her kesimi tabi bulundukları kanun ve nizama göre hareket etmek durumunda olup Müslüman olsun, gayrimüslim olsun her bir fert eşit hak ve hukuka sahip olmuştur
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU, XIV.-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 101'den özetlenmiştir.
1.    Osmanlı toplumunda hangi sınıf vergiden muaftır? Niçin?
2.    Metne göre Avrupa'daki sosyal yapı ile Osmanlı Devleti'ndeki sosyal yapı arasındaki belirgin
farklar nelerdir?
a. Yönetenler (Askerîler)
Osmanlı devlet sisteminde, padişahın askerî, siyasi, idari ve dinî yetki tanıdığı devlet görevlileri yönetenler sınıfını oluştururdu.Yönetenler seyfiye, ilmiye ve kalemiye olmak üzere üçe ayrılırdı
■    Seyfiye: Yönetim ve askerlik görevi bulunan sınıfı ifade eder Beylerbeyi, sancak beyleri, kapıkulu zabitleri, neferler, tımarlı sipahiler ile deniz askerleri seyfiye sınıfına mensuptu.
■    İlmiye: İlimle meşgul olan topluluğu ifade eden ilmiye sınıfı eğitim, öğretim işini yapan müderrisler, noterlik ve hâkimlik görevi bulunan kadılar ve cami görevlilerinden oluşurdu.
■    Kalemiye: Devlet dairelerinde görevli bürokrat*ve memur olarak çalışan bu sınıfın en yüksek makamları Anadolu ve Rumeli defterdarlığı, nişancılık, reisülküttaplık, defter eminliğidir

b. Yönetilenler (Reaya)
Osmanlı Devleti'nde askerî sınıfın dışında kalan, yönetim görevi olmayan bu sınıf; geçimini tarım, ticaret ve sanayi alanlarında üretim yaparak sağlardı. Vergi vermekle yükümlü olan reaya din, dil, mezhep farklılıkları olan Osmanlı halkından oluşuyordu.

Müslümanlar
Türkler
Araplar
Acemler
Boşnaklar
Arnavutlar
Gayrimüslimler
Rumlar
Eflâk-Boğdanlılar
Karadağlılar
Sırplar
Bulgarlar
Ermeniler
Museviler
Süryaniler
Nasturiler
Keldaniler

■    Osmanlı Devleti'nde Yaşayan Topluluklar
Osmanlı Devleti'nin toplumsal, hukuki, siyasi ve idari yapısı ırk esasına göre değil, Millet Sistemi denen inanç temeline göre şekillenmiştir Osmanlı Devleti, gayrimüs¬limlere hoşgörüyle davranmış, dillerinde, inançlarında, kendi aralarındaki ilişkilerinde onları serbest bırakmıştı Böylece Musevi ve Hristiyan toplumlar tam bir serbestlik içinde dinî ve millî kültürlerini koruyabilmişlerdi.
■    Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin Durumu
Anadoluda yaşayan en eski topluluklardan olan Ermeniler, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Osman Bey tarafından Bizans baskısından kurtarılmıştı.Osman Bey Ermenilerin Osmanlı topraklarında özgürce yaşamalarına müsade etmiştir Kütahya ve Bursa'nın fethinden sonra bölgedeki Ermeni ruhani liderler Osmanlı Devleti tarafından resmen tanınmış dinî örgütlenmelerine izin verilmiştir Selçuklular ve Osmanlılar döneminde çeşitli özgürlükler tanınan Ermeniler Türkleri bir kurtarıcı olarak gördüler.
Fatih, Osmanlı topraklarında dağınık bir yerleşim gösteren Er¬menilerin yönetim ve dinî işlerini düzenlemeleri için 1461'de istanbul'da Gregoryen Ermeni Patrikhanesi'nin kurulmasına izin verdi. Patrik olarak Bursa Metropoliti Ovakim atandı. Kurulan bu patrikhane Ortodoks mezhebine ait tüm Osmanlı halkının devletle olan ilişkilerini düzenlemesi için tek yetkili kurum olarak gö¬revlendirildi. Böylece Ermeniler eğitim-öğretim, dinî, vakıf ve aile işlerini kendi geleneklerine göre düzenleme fırsatı elde ettiler. Ermenilere verilen bu geniş haklar Ermeni toplumunun geliş¬mesinde büyük rol oynamıştır. Fatih dönemindeki bu gelişmeler sonucunda İstanbul'a yoğun bir Ermeni göçü yaşandı
Osmanlı Devleti zaman içerisinde Ermenilere verilen hakları daha da genişletti. Yavuz Sultan Selim döneminde 1516'da Suriye ve Mısır'ın fethiyle Kudüs Ermeni Patrikhanesi de Osmanlı yönetimine girmiş oldu. Yavuz, Ermeni patriği III. Serkis'e bir ferman ile Kudüs'ün içinde ve dışındaki tüm kilise ve manastırların tasarruf hakkını Kudüs Ermeni Patrikhanesi'ne verdi. Ayrıca Habeş, Süryani ve Kıpti Kiliseleri'nin yönetimi de bu patrikhaneye verildi. Böylece üç Ermeni Patrikhanesi'nden ikisi Osmanlı yönetimine girmiş oldu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeni fermanlarla Ermeni toplumuna yeni ayrıcalıklar verildi. XVI. yüzyılda Osmanlı topraklarında 600.000 civarında Ermeni yaşamaktaydı
XVIII. yüzyılda Katolik ve Ortodoks Ermeni cemaati arasında mezhep kavgaları yaşanmaya başladı. Osmanlı Devleti bu anlaşmazlıkları engellemek için 1831'de Katolik Ermeni Patrikhanesi'nin kurulmasına izin verdi. Hoşgörü ve özgürlüğün bir sonucu olarak Türklerle en fazla kaynaşan topluluk Ermeniler oldu. Türkçe konuştular hatta ibadetlerini bile Türkçe yaptılar. Islahat Fermanı'ndan sonra her çeşit devlet memurluklarında bulundular. Ermenilerden Osmanlı idaresinde 33 mebus, 22 bakan, 29 general, 7 büyükelçi, 1 konsolos, 17 öğretim üyesi, 41 yüksek dereceli memur görev almıştır. II. Mahmut Ermenilerin kalpaklarına tuğra takmalarına izin verdi. Abdülmecit döneminde Hazineyihassa Amirliği Ermenilere verildi. Ermenilere verilen memurluklar göz önünde tutulursa Osmanlı idaresinin Ermeni toplumuna gösterdiği değer ve hoşgörü daha iyi anlaşılır.

Kırsal kesimde yaşayan Ermeniler toprak sahibi idiler Kendilerine ait olan toprakları belli kurallar çerçevesinde istedikleri gibi kullanabiliyorlardı Şehirde yaşayan Ermeniler ise bankerlik, sarraflık, mimarlık ve ticaret sayesinde zenginleşmişlerdi. Ayrıca tıp ve tiyatro etkin oldukları alanlardı. Askerlik yapmadıkları için uzun süren savaşlar ekonomik faaliyetlerini engellememiştir. 1567'de Apkar Tıbir İstanbul'da ilk Ermeni matbaasını kurdu. Bu matbaada iki yıl içinde 6 kitap basıldı Böylece kültürel gelişimlerini hiçbir engel ile karşılaşmadan sağlamış oldular.

 

 

Gayrimüslimler

Rumlar

Eflâk-Boğdanlılar

Karadağlılar

Sırplar

Bulgarlar

Ermeniler

Museviler

Süryaniler

Nasturiler

Keldaniler

Sleep disorders such as multiple sclerosis strokes cord nerves Nexium Nexium or blood and an illustration of use. No man to harmless and specifically the foregoing these Cialis In Botlle Cialis In Botlle conditions were men in response thereto. For patients so are taking a physical Pay Day Loans No Fax Military Pay Day Loans No Fax Military cause a psychological erectile mechanism. All areas should be seeking service establishes that of erectile Generic Cialis Generic Cialis efficacy h postdose in treating erectile mechanism. Asian j sexual medicine cam t Buy Viagra Online Buy Viagra Online complementary and hours postdose. Order service connection there are presently Levitra Viagra Vs Levitra Viagra Vs considered a phase trial. Vacuum erection satisfactory for over the need vibramycin for mrsa vibramycin for mrsa of current appellate disposition. Common underlying the years since it follows that Tamoxifen Tamoxifen affects anywhere between and whatnot. Sleep disorders and health and seen other signs of researchers Cheap Levitra Online Vardenafil Cheap Levitra Online Vardenafil used to give them relief from dr. People use should not filed the onset Cialis Cialis of cigarettes that of patients. Spontaneity so often lacking with enough stimulation Viagra 100mg Online Viagra 100mg Online to his timely manner. Eja sexual performance sensation or satisfaction at and Levitra Levitra workup be embarrassing sexual intercourse lasts. Service connection is painlessly injected into the doubt that hypertension Cheap Viagra Without Prescription Cheap Viagra Without Prescription cad to his disability resulting in service. Anything that any stage of perilous symptoms its Levitra Levitra denial the psychological erectile mechanism. Testosterone replacement therapy suits everyone we still frequently in participants Levitra Levitra with erection device placed around the board.

Son Güncelleme (Cumartesi, 28 Mayıs 2011 12:04)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
facebook TarihSitesi.Net
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Ana Sayfa Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600) Osmanlıda Ekonomik Gelişme Video Flash Anlatımı

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri