PostHeaderIcon Osmanlıda Ekonomik Gelişme Azınlıklar Günlük Yaşam ve Vakıflar Video Flash Anlatımı

Ekonomik Gelişme Azınlıklar Günlük Yaşam ve Vakıflar  Video Flash Anlatımı

Ekonomik Gelişme Azınlıklar Günlük Yaşam ve Vakıflar  Video Flash Anlatımı Ders Notu

1. EKONOMİK GELİŞMELER ve TOPLUM YAPISI

Osmanlı Devleti'nde Yahudilerin Durumu

Osmanlı topraklarında bulunan bir başka cemaat ise Yahudilerdi. Kuruluş döneminde Osmanlı topraklarında Yahudilerin sayısı çok azdı II. Bayezit 1492'de ispanya'da baskı ve katliama uğrayan Yahudileri Osmanlı topraklarına getirmiş ve istanbul'a yerleştirmiştir Yahudi cemaati de Ermenilere tanınan hak ve özgürlüklerden yararlandı Hahamlık kurmalarına izin verildi. Kısa sürede ticaretle zenginleştiler Osmanlı sosyal hayatında etkin rol oynadılar Vergiden muaf tutulan saray doktorlarının önemli bir kısmı Musevilerden çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nde ticaret hayatı canlı olan yerleşim yerlerinde Musevi toplulukları oluştu ve ülke içindeki etkinlikleri giderek arttı.


Osmanlı Devleti'nde Süryanilerin Durumu

Osmanlı Devleti'nde yaşayan topluluklardan biri de Süryanilerdir Süryanilerin etnik kökenleri hakkında farklı görüşler vardır. Bunlardan biri Süryanilerin Aramilere dayandığı diğeri ise Asurlulardan geldiğidir Hz. İsa'nın havarisi Petrus MS 37 yılında Antakya'da kilise kurdu ve Hristiyanlık bu bölgede yayılmaya başladı. Böylece Süryaniler Hristiyanlıkla ilk defa bu tarihte tanıştılar.

Süryaniler Roma Kilisesi'nin uyguladığı baskılar nedeniyle bu kiliseden ayrılarak 543 yılında Antakya Patrikliği adıyla Süryani Yakubi Patrikliği'ni kurdular. Roma Kilisesi'nin tek güç olma isteği, baskıların artarak devam etmesi nedenleriyle Antakya'yı terk ederek Güneydoğu Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldılar Zaman içerisinde Süryanilerden farklı mezhepleri kabul edenler olmuştur. Süryaniler en zor dönemlerini Bizans İmparatorluğu zamanında yaşamışlardır. Bizans'ın Süryanileri

asimile etme politikası zaman içerisinde baskı ve katliamlara dönüşmüştür. Süryaniler, Bizans döneminde özelikle Doğu Anadolu'da ticaret ve tarımla uğraşmışlardır. Süryaniler bu dönemde dinî mekânlarını eğitim vermek için de kullanıyordu.

XI. yüzyılda Anadolu'da birçok Süryani yaşamaktaydı. Ermenilerin Süryaniler üzerindeki etkisi nedeniyle Süryani nüfusu hızlı bir şekilde azalmaya başladı. Selçukluların Anadolu'ya akınlar düzenledikleri ilk yıllarda Süryaniler Bizans ve Ermenilerin baskısı altında bulunuyordu. I. Kılıçarslan Malatya'yı kuşattığında şehrin yöneticilerinin baskısından bunalmış olan Süryaniler kenti Türklere teslim etmek istemişlerdir. Selçuklu Devleti hâkimiyeti altındaki Süryanilerin dinlerine ve inançlarına karışmamış hiçbir baskı ve zulüm yapmamıştır.

Osmanlı döneminde ise diğer tüm gayrimüslim unsurlara verilen inanç özgürlüğü Süryanilere de verilmiş dinî yaşamlarına müdahale edilmemiştir. Süryanilere ait olan kiliseler Ermeni Patrikhanesi'ne bağlanarak Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri bir düzene koyulmuştur.

I. Dünya Savaşı sürecinde özellikle Rusların ve Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Süryaniler ayaklandılar. Fakat bu ayaklanmalarda başarılı olamayınca Süryanilerin büyük kısmı Osmanlı topraklarından ayrıldılar. İngiltere petrol kaynaklarına giden yollarda üstünlük sağlamak amacıyla 1924 yılında Süryani azınlığı ayaklandırdı. Olaylar kısa sürede büyüdü Hakkâri valisini esir alan isyancıların ağustos ayında çıkardığı ayaklanma ekim başında bastırılabildi. Bu ayaklanmadan sonra Nasturi denen azınlık grubunun tamamı Türkiye'den ayrıldı.

Lozan Antlaşması'na göre Sür­yaniler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayıldılar Bu nedenle kanun önünde eşitlik ilkesinden yararlanma hakkını elde ettiler Süryani göçü ekonomik nedenlerle son yıllarda artmıştır özellikle yurt dışına göç eden Süryaniler Batı'nın ekonomik refahı içinde yaşamak için o devletlerin siyasi ve dinî çıkarlarına alet olmaktadırlar 1915'te sözde Süryani soykırımı ya­pıldığını söylemektedirler Süryaniler I. Dünya Savaşı'nda Rusları destek­leyerek taraf olmuşlardır Süryanilerle mücadele savaş şartları içinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla soykırım söz konusu değildir

Süryaniler hiçbir sorunla karşılaşmadan dinî ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Günümüzde gayrimüslim vatandaşlarımız çoğunlukla kentlerde yaşamaktadır Ekonomik faaliyetlerini rahatça sürdürebilmektedirler Sayıları yurt dışına yaptıkları göçlerle azalan Süryaniler özellikle Mardin civarında yaşamaktadırlar

3. GÜNLÜK YAŞAM

Osmanlı şehirlerinde günlük yaşam İslam gelenekleri gereği sabah namazıyla başlardı Mesai saatlerini belirleyen unsur sabah ve akşam namazı arasında geçen vakitti.

Osmanlı günlük yaşamında, mahallelerin de ayrı bir önemi vardı Mahalleler aynı dinden ve sosyal gruptan, genelde hemşerilik anlayışı ile bir araya gelmiş gruplardan oluşuyordu. Fakat en önemli özellikleri mahalle yapılanmasında sınıf farklılıkları yoktu. Yardımlaşma her mahalle sakininin bir görevi gibi algılanır düğün, cenaze ve hastalık gibi durumlarda birlik içerisinde sıkıntılar giderilmeye çalışılırdı

Küçük yerleşim birimleri olan köylerde ise yerleşim şekli akrabalık bağı ile şekillenmişti. Her köyün misafirleri ve özel toplantıları için köy odaları bulunurdu. Köylerde yaşayanlar yardımlaşarak köyün ortak işlerini de beraber yaparlardı

Kışın kışlaklarda yazın ise yaylaklarda yaşayan konargöçerlerin en önemli ticari faaliyetleri hayvancılıktı Az da olsa tarım ve küçük çaplı ticari faaliyetlerle meşgul olurlardı.

TÜRKLER

Türklerin binalarda her türlü gösteriş ve konfordan kaçınmaları dikkate değer bir durumdur Böyle şeylere değer vermek gurur ve büyüklük belirtisidir Zenginlerde bile lüks bir eve sahip olan birini tüm Türkiye'de bulamazsınız. Zenginler bahçeli ve hamamı olan büyük evlerde yaşar fakat bu evlerin ne geniş holleri ne de göz alıcı süsleri vardır

Türkler balık yemekle beraber bu balıkların temiz bildikleri cinsten olması şarttır Aynı şekilde kurbağa, salyangoz, kaplumbağa gibi hayvanları kesinlikle ağızlarına koymazlar.

Türkler obur değillerdir Gayet az yerler, bir parça ekmekle beraber tuz, soğan ve yoğurt bulurlarsa yemek için başka bir şey aramazlar Yoğurt ekşimiş süttür Süte nazaran akıcı değildir Türkler buna su ilave edip içine ekmek doğruyorlar Bu, harareti teskin etmek için çok iyi bir sıvıdır Hem besleyici hem de hazmı kolaydır Kervansarayların hepsinde yoğurt mutlaka bulunur. Çünkü Türkler yolculuk sırasında sıcak yemek aramazlar Yoğurt, peynir, üzüm gibi şeyler yerler Üzüm, vişne gibi şeyleri kaynatıp toprak kaplar içinde saklarlar Türklerin yiyecek, içecek masrafları o kadar azdır ki bizde bir adamın bir günlük yiyecek masrafı bir Türk'ün on günlük geçinme masraflarına denktir En mükellef ziyafet sofralarında bile hamur işi tatlılar ve böreklerden pahalı şeyler bulunmaz Bir de pirinçten yapılan bir yemekleri vardır Üzerine koyun ve kuzu eti koyarlar Bal yahut şeker şerbeti onlar için en mükemmel içecektir Ayrıca yazın yemek üzere muhafaza ettikleri üzümleri vardır.

Busbecg, Türkiye'yi Böyle Gördüm, s. 21-58'den özetlenmiştir.

4. VAKIF SİSTEMİ

Vakıf; kişilerin kendilerine ait menkul, gayrimenkul mallarını veya paralarını toplum yararına oluşturulacak eğitim, din, sağlık, bayındırlık gibi sosyal ve kültürel alanlarda daimî kamu hizmeti verecek kuruluşlara bağışlaması veya oluşturmasıdır

FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN VASİYETİNDEN

Ben ki İstanbul fatihi Fatih Sultan Mehmet bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım istanbul'un Taşlık mevkiinde bulunan 136 adet dükkânımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfediyorum.

Şöyle ki: Bu gayrımenkulatımdan elde olunacak nemalarla istanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sancı tayin eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde istanbul'a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığnı soralar; var ise şifası şifayap olalar Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze'ye kaldıralar, orada salah bulduralar

Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehitlerin aileleri ve İstanbul fukarası yemek yiyeler Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle...

Hizmet verilen alanların önemi nedeniyle padişahlar, hanedan üyeleri, üst düzey yöneticileri ve varlıklı kişiler vakıflar kurmuşlardır Kurulan vakıflar çok çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Osmanlı Devleti'nde vakıflardan şu önemli alanlarda yararlanılmıştır.

oOsmanlı Devleti sınırları içinde uygulanan iskân faaliyetlerinde, o Yerleşim yerlerinin sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında, o Yolların, han, kervansaray gibi binaların yapım ve işletiminde, oHalkın sağlık, eğitim ve öğretim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında, olhtiyacı olan tüccarlara vakıflarda biriken paradan kredi kullandırılarak ticaretin desteklenmesinde etkili olmuşlardı.

OSMANLI HASTANELERİ.

Osmanlı hastanelerinde din ve gözetilmeksizin her kesimden insana hizmet verilmekteydi. II. Bayezit tarafından 1485'te Tunca Nehri kenarında yaptırılan caminin yanına, akıl hastalarının su, müzik ve kuş sesiyle tedavi edildiği bir hastane inşa ettirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet de kurduğu medreselerin yanına 1470'te bir hastane yaptırmıştı.

Burada haftada bir gün fakirlere ücretsiz bakılmakta ve ilaçları ücretsiz verilmekteydi. Kaynaklara göre XV. yüzyılda İstanbul'da 110 hastane bulunduğu tespit edilmiştir, istanbul Kasımpaşa Tersanesi'nde Osmanlı donanması için bir hastane tesis edilmiştir. Ayrıca Osmanlı donanması için Girit, Basra ve Preveze'de bahriye hastaneleri kurulmuştu.

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU, XIV. - XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 161-163'ten özetlenmiştir.

Gayrimüslimler

Rumlar

Eflâk-Boğdanlılar

Karadağlılar

Sırplar

Bulgarlar

Ermeniler

Museviler

Süryaniler

Nasturiler

Keldaniler

Son Güncelleme (Çarşamba, 25 Kasım 2015 07:17)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600) Osmanlıda Ekonomik Gelişme Azınlıklar Günlük Yaşam ve Vakıflar Video Flash Anlatımı

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri