PostHeaderIcon Hazreti Muhammed (SAV) Dönemi Siyasi Olayları

Hazreti Muhammed (SAV) Dönemi Siyasi Olayları:

Bedir Savaşı (624):Hz. Muhammed Medine'ye hicret edince müşriklerin ileri gelenleri, Medineli Müslümanlara mektuplar yazarak tehdit etmişler, Arap ve Yahudi kabilelerini Müslümanlara karşı kışkırtmışlardır.

Mekke'den göç eden Müslümanlar, göç sırasında bütün mallarını Mekke'de bıraktıklarından Medine'de ekonomik yönden güçlük çekmekteydiler Müslümanlar, Ebu Süfyan başkanlığında Mekkelilere ait bir kervanın Medine ya¬kınlarından geçeceğini, bu kervanın gelirleriyle silah alınacağı ve Müslümanlara saldırılacağı duyulunca kervanı ele geçirmeye karar verdiler. Bu amaçla Müslümanlar, Hz. Muhammed komutasında 300 kişi ile yola çıktılar Ancak bunu haber alan kervanın başındaki Ebu Süfyan, yolunu değiştirerek baskından kurtuldu.

 

ASHAB-I SUFFA :

Hz. Muhammed Döneminde Mescid-i Nebevi'nin bir kısmı eğitim ve öğretim için ayrılmıştı. Sofa adı verilen bu bölümde eğitim gören kişilere Ashab-ı Suffa adı verilmiştir. İslam'ın ilk eğitim kurumu olma özelliğini taşıyan bu okulda Hz. Muhammed bizzat ders veriyordu.

Martin Lings, Hz. Muhammed‘in Hayatı, s.188- 189'dan özetlenmiştir.

Ebu Süfyan kervanın yolunu değiştirerek Mekke`ye ulaştı.Mekke Mekkeliler, Müslümanların, kervanlarına saldıracaklarını öğrenince, Ebu Cehil komutasında 900 kişilik bir orduyu, Müslümanların üzerine gönderdi. Bedir Kuyuları yakınlarında yapılan savaşı Müslümanlar kazandı.

Müslümanların ilk askerî başarısı olan Bedir Savaşı sonucunda:

Hz. Muhammed, iyi bir komutan olduğunu göstermiş ve siyasi gücünü artırmıştır.

Müslümanların kendine olan güveni artmıştır.

Savaş sonunda elde edilen ganimetlerin beşte biri devlete bırakılırken geri kalanı savaşa katılanlar arasında bölüştürülmüştür.

Daha sonra bu uygulama bütün İslam devletlerinde kural hâline gelmiştir.

Bedir Savaşı sonrasında İslamiyet Arabistan'da daha hızlı bir şekilde yayılmıştır.

Bedir Savaşı nda Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinden bazıları öldü, bazıları da esir alındı. Esirlerin bir kısmı fidye karşılığı serbest bırakıldı. Kurtuluş için fidye ödeyecek durumda olmayıp da okuma yazma bilenler, Medineli on kişiye okuma yazma öğretmeleri şartıyla esaretten kurtulabilecekti.

Yılmaz Boyunağa, İslam Tarihi, s.171'den özetlenmiştir.

Uhud Savaşı (625) :

Bedir Savaşı'ndaki yenilgiyi kabul edemeyen Mekkeliler, intikam almak amacıyla 3000 kişilik bir ordu ile Medine üzerine sefere çıktılar. Savaş haberini alan Hz. Muhammed, bir danışma meclisi topladı. Hz. Muhammed savunma savaşı yapmanın daha iyi olacağını düşünüyordu. Genç Müslümanlar ise Medine'nin dışında savaşmak istediklerini Hz. Muhammed'e bildirdiler Hz. Muhammed çoğunluğun kararına uyarak 700 kişilik bir kuvvetle Mekkelilerin üzerine harekete geçti.

Hz. Muhammed, iki ordunun karşılaştığı Uhud Dağı'ndaki dar bir geçidin iki tarafına okçularını yerleştirdi. Mekkelilerin Uhud Dağı'nın etrafından dolaşarak Müslümanlara saldırma ihtimalini önlemek istiyordu. Okçularına, "Kuşların bizim ölülerimizi yediğini görseniz bile haber verilmeden yerinizi terk etmeyiniz." emrini verdi, (ki tarafın kuvvetleri Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Müslümanların saldırısıyla Mekke ordusu bozguna uğradı. Bunu gören okçular, savaşın kazanıldığını sanarak yerlerini terk etmişti ve Mekkelilerin bıraktıkları ganimetleri yağmalamaya başladılar. Bundan yararlanan Halid Bin Velid, yanındaki kuvvetlerle okçuların terk ettiği geçitten Müslümanlara saldırdı Bu saldırı sonucu İslam ordusu güç kaybetti. Mekke ordusu da kesin bir bir üstünlük elde edemeyip geri döndü.

Bu savaşta, Hz. Muhammed yaralandı, amcası Hz. Hamza da şehit oldu. Uhud Savaşı sonucunda;

• Müslümanlar önemli kayıplar vermelerine rağmen Mekkeliler, Müslümanlar üzerinde kesin bir üstünlük sağlayamadılar.

• Mekkelilerle iş birliği yapan Medine'deki Beni Nadir Yahudileri şehirden çıkarıldı. Hz. Muhammed'in Medine'deki otoritesi kesinleşti.

Hendek Savaşı (627) :

Mekkeliler, Uhud Savaşı'nda istedikleri sonucu alamadılar. Bu nedenle İslamiyeti ortadan kaldırmak için hazırlıklar yapmaya başladılar İki yıl sonra 10.000 kişilik orduyla Medine üzerine hareket ettiler .

Müşrik ordusu içinde, Mekke dışındaki kabilelerden ve daha önce Medine'den çıkarılan Yahudilerden de askerler vardı. Ayrıca Medine içerisindeki Benî Kureyza adı verilen Yahudi kabilesi de gizli anlaşma ile bu ittifaka katıldı Bu Yahudiler Müslümanların savaşta zor durumda kalması için çalışacaktı.

Hz. Muhammed, müşriklerin saldırı hazırlığı içinde olduğunu öğrenince Müslümanlarla fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda İranlı Selman-ı Farisi'nin önerisi ile Medine'nin etrafına hendek kazıp savunma savaşı yapılmasına karar verildi. Hendeklerin kazılmasında Hz. Muhammed de çalışmıştır .

Hendeği gören Mekkeli müşrikler ve müttefikleri daha önce Arabistan'da görmedikleri bu savunma taktiği karşısında şaşırdılar Hendeği aşmak için uzun süre mücadele ettiler. Ancak kum fırtınası gibi olumsuz hava koşulları altında bir şey yapamayacaklarını anlayarak geri çekilip gittiler.

Hendek Savaşı'ndan sonra:

•Mekkeliler, Müslümanlara birdaha saldırıda bulunmadılar.

•Müslümanlar, savunma durumundan çıkarak İslamiyeti Medine dışında yaymayı hızlandırdılar

•Müşriklere gizlice destek olan Benî Kureyza Yahudileri şehirden çıkarıldılar.

Hendek Savaşı nda oluşturulan hendeğin uzunluğu yaklaşık 5,5 kilometre, genişliği 9 metre, derinliği ise 4,5 metre kadardır. Arabistan da böyle bir savunma stratejisi daha önce hiç uygulanmamıştı.

 

Hudeybiye Barışı (628):

Hz. Muhammed'in hicretinin üzerinden mücadeleler ve savaşlarla dolu altı yıl geçmişti. Hem muhacirler hem de Ensar, Kabe'yi ziyareti çok arzuluyorlardı. Hz. Muhammed, hac zamanının geldiğini belirterek Kabe'yi ziyaret etmek isteyenlerin hazırlanmasını emretti. Kabe'yi ziyarete gitmek için 1500 kişiyle Mekke'ye doğru hareket edildi. Hudeybiye adı verilen yere geldiklerinde Hz. Muhammed, Hz. Osman'ı Mekke'ye elçi olarak gönderdi ve Mekkelilere hac yapmak amacıyla geldiklerini bildirdi. Mekkelilerin Hz. Osman'ı tutukladığı haberinin yayılması üzerine Müslümanlar Hz. Osman'ın intikamını alıncaya kadar savaşacaklarına dair Hz. Muhammed'e söz verdiler Durumun ciddiyetini anlayan Mekkeliler barış istediler. Yapılan görüşmeler sonucunda

Hudeybiye Barışı imzalanmıştır.

Antlaşma maddelerine göre:

.Müslümanlar, o yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecekler; buna karşılık ertesi yıl hac yapacaklar,Mekkeliler ise hac sırasında şehri boşaltacaklardı.

• Reşit olmayan Mekkeli Müslümanlardan Medine'ye sığınanlar geri verilecekti.

•Arap kabileleri Mekkeliler ve Müslümanlardan istedikleri tarafı tutabilecekler ancak Mekkeliler ve Müslümanlar kendilerini destekleyen kabilelere herhangi biryardımda bulunmayacaklardı.

•İki taraf arasında on yıl süreyle savaş yapılmayacaktı.

Antlaşma maddeleri Müslümanların aleyhine gözükmesine rağmen, İslamiyetin yayılmasını hızlandırmış ve Müslümanların lehine sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle antlaşmaya göre; reşit olmayan Müslümanlar Medine'ye alınmayınca" bu Müslümanlar Mekke ile Medine arasında bir yere yerleşmiş ve Mekkelilerin kervanlarını yağmalamaya başlamışlardı. Mekkeliler bu durumdan şikâyetçi olup antlaşmanın bu maddesinin kaldırılmasını istediler. Ayrıca kabileler üzerinde eskisi gibi Mekke baskısı kalmamıştı. Bunun sonucunda bazı kabileler barış döneminin de etkisi ile ön yargıdan kurtulup İslamiyeti kabul ettiler .

On yıl süreyle Mekke ile savaşmama kararından yararlanan Müslümanlar, başka bölgelere seferler düzenlediler.

ANTLAŞMAYA VEFA

Hudeybiye Antlaşması henüz imzalanmamıştı. Müslümanların Mekke yakınlarında olduğunu bilen ve Mekkeli gizli Müslümanlardan biri olan Ebu Cendel bunu fırsat bilerek kaçıp Müslümanlara sığındı. Ne var ki antlaşmanın şartlarından biri Mekke'den Müslümanlara sığınan kişilerin geri verileceği yönündeydi. Mekkeli delegeler daha mürekebi kurumamış bu maddenin uygulanmasını istediler. Müslümanlar üzüldüler. Ama söz vermişlerdi.

Hz. Muhammed, Ebu Cendel'i karşısına aldı:

-Ey Ebu Cendel! Sabret. Sözümüzden dönemeyiz. Allah sana yakında bir yol açacaktır, dedi. Ebu Cendel Medine'ye kabul edilmedi.

Yusuf Ziya Yörükân, İslam Tarihi, s. 207-210'dan özetlenmiştir.

Hayber'in Fethi (629) :

Müslümanların güçlendiğini gören Yahudilerin, İslamiyetin yayılmasını önlemek için, Hendek Savaşı sırasında Mekkelileri desteklemeleri, Medine Şam arasında ticaret yapan Müslüman tüccarlara zarar vermeleri üzerine Hz. Muhammed , Yahudilerin elinde bulunan Hayber Kalesi'ni kuşattı. 10 gün süren kuşatma sonucunda Hayber Kalesi alındı. Hayber'in fethi sonucunda:

• Hayber'in fethinden sonra savaşabilecek durumdaki Müslüman olmayan erkeklerden güvenliklerinin sağlanması karşılığında cizye vergisi alınmaya başlandı. •Verimli Hayber toprakları, ürünlerinin yarısını İslam Devleti'ne vermeleri karşılığında, Yahudilere bırakılarak ürün vergisi uygulaması başlatıldı.

•Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı.

Mute Seferi (629) :

Hz. Muhammed'in İslamiyet'e davet için gönderdiği elçi Busra Valisi tarafından öldürtülünce Zeyd b. Harise komutasında bir orduyu üzerine gönderdi. Busra Valisi Bizans'tan yardım istedi. Yardıma gelen ve sayıca Müslümanlardan kat kat fazla olan Bizans ordusu ile İslam ordusu Mute'de karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta önemli kayıplar veren ve üç büyük komutanını kaybeden İslam ordusunu Halid bin Velid toparladı. Şiddetli bir saldırıyla Bizans ordusunu geri püskürterek ordusuyla Medine'ye döndü. Hz. Muhammed, Halid Bin Velid'e Seyfullah (Allah'ın kılıcı) unvanını verdi. Mute Seferi, Müslümanlarla Doğu Romalılar arasında yapılan ilk savaş ve Müslümanların Bizans imparatorluğuna karşı kazandığı ilk zaferdir.

Mekke'nin Fethi (630) :Mute'den geri dönen Müslümanların durumunu gören Mekkeli müşrikler, Müslümanların zayıfladıkları düşüncesiyle kendi taraflarında olan Benî Bekr kabilesine silah yardımı yaparak onları Medinelilerle anlaşma yapmış olan Huzaa kabilesinin üzerine saldırttı. Bu durum Huzaa kabilesinin Mekke'den kaçmasına neden oldu. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Mekkeli müşriklerin bu kabilelerden birine yardım etmesi ile Hudeybiye Barışı'nın bozulduğunu söyleyerek Mekke'nin fethine karar verdi. İslam ordusu Mekke'ye doğru hareket etti. Bunu haber alan Mekkeliler, Ebu Süfyan'ı Müslümanlara elçi gönderdiler. Hz. Muhammed ile görüşen Ebu Süfyan, Müslüman oldu. Ardından Mekke ileri gelenleri kan dökülmemesi şartıyla Mekke'yi teslim etmeye razı oldular Bunun sonucunda İslam ordusu Mekke'ye girdi. Hz. Muhammed Mekkeliler için genel af ilan etti. Kabe putlardan temizlendi. İslamiyet, Hicaz Bölgesi'nin büyük bölümüne yayıldı (630).

Huneyn Savaşı (630) :

Mekke'nin fethinden sonra henüz Müslüman olmayan Taifliler, Müslüman¬lara karşı güçlü olmak için diğer putperest kabileleri de yanlarına alarak Müslümanlarla savaşmak üzere bir ordu hazırladılar Bunun üzerine Hz. Muhammed , ordusuyla Huneyn'de toplanmış olan bu kabileler üzerine sefere çıktı. İki ordu Huneyn denilen yerde karşılaştı. Yapılan savaşı Müslümanlar kazandı.

Taif Seferi (630) :

Huneyn'de yenilenler, Taif şehrine sığınmışlardı. Hz. Muhammed, Taifi ele geçirmek için kuşattı fakat alamadı. Bir yıl sonra Taifliler İslamiyeti kabul ettiler.

Tebük Seferi (631) :Doğu Roma'nın Müslümanlara saldıracağı haberi üzerine Hz. Muhammed, Doğu Roma üzerine sefere çıktı. Doğu Roma sınırındaki Tebük'e gelindiğinde haberin asılsız olduğu anlaşıldı. Hz. Muhammed, ordusuyla geri döndü. Bu sefer sırasında Suriye'deki Gassani Arapları Müslümanlığı kabul ettiler Tebük Seferi, Arabistan dışına yapılan ilk seferdir.

 

Son Güncelleme (Cuma, 27 Kasım 2015 18:26)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa İslam Tarihi ve Uygarlığı Hazreti Muhammed (SAV) Dönemi Siyasi Olayları

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri