PostHeaderIcon Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı

 

1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ

1.  KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

 

1. İnsan ve Tarih

2. Tarihin Konusu

3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

4. Tarih Biliminin Yöntemi

a. Tarama (Kaynak Arama)

b. Tasnif (Sınıflandırma)

c. Tahlil (Çözümleme)

d. Tenkit (Eleştiri)

e. Terkip (Sentez)

5. Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)

a. Zamana Göre Tasnif

b. Mekâna Göre Tasnif

c. Konuya Göre Tasnif

6. Zaman ve Takvim

7. Türklerin Kullandığı Takvimler

8. Tarih öğreniminin Önemi

9. Atatürk'ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

10. Tarihî Olayların Değerlendirilmesi

11. Tarihî Bilgilerin Değişebilir Özelliği

12. Tarihe Adanmış Bir Ömür, HALİL İNALCIK

2.  KONU: TARİH YAZICILIĞI

1. Tarih Yazıcılığının Gelişimi

2. Türklerde Tarih Yazıcılığı

3.  KONU: TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI

1. Coğrafya

2. Arkeoloji

3. Antropoloji

4. Etnografya

5. Hukuk

6. Kronoloji

7. Edebiyat

8. Felsefe

9. Paleografi

10. Epigrafi

11. Sosyoloji

12. Filoloji

13. Diplomatik

14. Nümizmatik

15. İstatistik

16. Ekoloji

17. Kimya

18. Sanat Tarihi

19.Heraldik

2.Ünite Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

1. KONU: TARİHÎ ÇAĞLARA GİRİŞ

1 Tarih Öncesi Çağlar

a.Taş Çağı

b.Maden Çağı

2.Tarih Çağları

2. KONU: İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

1. Kültür ve Uygarlık

2.Mezopotamya Uygarlığı

a. Sümerler

b. Akadlar

c. Elamlar

d. Babiller

e.Asurlular

3. Orta Asya Uygarlığı

4. Mısır Uygarlığı

5. İran Uygarlığı

6. Hint Uygarlığı

7. Çin Uygarlığı

8. Doğu Akdeniz Uygarlığı

a. Fenikeliler

b. İbraniler

9. Anadolu Uygarlığı

a. Hattiler

b. Hititler

c. İyonyalılar

d. Urartular

e. Frigyalılar

f.  Lidyalılar

10. Ege ve Yunan Uygarlığı

a. Girit

b. Miken (Aka)

c. Eski Yunan

d. İskender İmparatorluğu

11. Roma Uygarlığı

Bizans (Doğu Roma )Uygarlığı

3. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ

1. KONU: TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI

1. Türk Adının Anlamı

2. Türklerin İlk Ana Yurdu

3. Orta Asya Türk Göçleri'nin Sebepleri ve Sonuçları

2. KONU: ORTAASYA'DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

1. Asya Hun Devleti

2. Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti

a. Kavimler Göçü

b. Avrupa Hun Devleti

3. Kök Türk Devleti

a. I. Kök Türk Devleti

b. II. Kök Türk Devleti

4.Uygur Devleti

3. KONU: DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

1. Avarlar

2. Bulgarlar

3. Hazarlar

4. Macarlar

5. Peçenekler

6. Kıpçaklar (Kumanlar)

7. Oğuzlar (Uzlar)

8. Sabirler(Sibirler-Sabarlar)

9. Başkırtlar(Başkurtlar)

10.Türgeşler(Türgişler)

11. Kırgızlar

12. Karluklar

13. Kimekler

4. ÜNİTE: İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)

1. KONU: İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ

1. İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

a.    Avrupa

b.  Afrika

c.Asya

d. Arap Yarımadası

2. islamiyetin Doğuşu ve Yayılışı

a. Hz Muhammed'in Peygamberlik Öncesi Hayatı

b. Müslümanların Mekke'deki Faaliyetleri

c. Hicret ve Medine İslam Devleti

Hz. Muhammed Dönemi

Hz. Ebu Bekir Dönemi

Hz. Ömer Dönemi

Hz. Osman Dönemi

Hz. Ali Dönemi

d. Emeviler Devleti

e. Endülüs Emevi Devleti

f.  Beni Ahmer Devleti

g. Abbasiler

2. KONU: TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ

5. ÜNİTE: TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR)

1. KONU: TÜRKLERİN İSLAMİYETi) KABULÜ

1. Türkler ve İslamiyet

2. Türklerin İslamiyete Hizmetleri

3. Mısır'da Kurulan Türk Devletleri

a.Tolunoğulları

b.İhşidiler(Akşitler)

2. KONU: İLKTÜRK İSLAM DEVLETLERİ

1.Karahanlılar

2.Gazneliler

3. Büyük Selçuklu Devleti

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11.13. YÜZYILLAR)

1. KONU: MALAZGİRT SAVAŞI'NDAN SONRA ANADOLUDA KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ

1.Danişmentliler

2.Saltuklular

3. Mengücekliler

4.Artuklular

5. Çaka Beyliği ve Diğer Türk Beylikleri

2. KONU: TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ

1. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluş Dönemi

2. Haçlı Seferleri

I. Haçlı Seferi

II.Haçlı Seferi

III. Haçlı Seferi

IV. Haçlı Seferi

3. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Yükselme Dönemi

4. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Dağılma Dönemi

5.Türkiye Selçuklu Devleti'nin Yıkılış Dönemi

Son Güncelleme (Pazar, 15 Kasım 2015 22:00)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa Tarih Bilimi Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri